Cổ dê inox bướm (tay vặn)
21mm
27mm
34mm
42mm
49mm
60mm
75mm
76mm
90mm
110mm
114mm
140mm
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Cổ dê inox bướm (tay vặn)
Cổ dê inox siết vít
21mm
27mm
34mm
42mm
49mm
60mm
75mm
76mm
90mm
110mm
114mm
140mm
168mm
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Cổ dê inox siết vít
Ống dẻo trắng cuộn / Ống cân nước / Ống hơi
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Ống dẻo trắng cuộn / Ống cân nước / Ống hơi
Ống lưới cuộn
18mm
20mm
25mm
30mm
35mm
40mm
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Ống lưới cuộn